Hvordan nå skeptiske digitalt ekskluderte eldre?

Seniornett har mange års erfaring med å tilby og utvikle kurs for å få flere eldre på nett. Kursene er populære og godt mottatt, men Seniornett opplever at det er vanskelig å nå de mest standhaftige skeptikerene; de som ikke tror at Internett er for dem, eller som opplever at de ikke har kompetansen til å lære å bruke nett-tjenester. I den forbindelse har live|work og Seniornett gjennomført en tjenestedesignaktivitet med målsetningen å utvikle et konsept for hvordan man kan nå eldre ikke-brukere, som i utgangspunktet har lav interesse for nettbaserte tjenester. Løsningskonseptet består av elementer for å fange opp, lære opp og vedlikeholde bruken av nettbaserte tjenester. I arbeidet har de benyttet empirisk materiale fra ACTIVE og også samlet inn og analysert egne kvalitative data. Du kan lese mer om aktiviteten i prosjektleveransen (pdf). live|work har også laget en veileder med tips og triks for hvordan du kan hjelpe noen du kjenner til å ta i bruk digitale verktøy og tjenester.

ACTIVE steg for steg

Bakgrunn: I ACTIVE studerer vi hvordan bruk av ny kommunikasjonsteknologi kan fremme sosial kontakt og god ernæring blant eldre.

Om pilotbrukerne: I prosjektet følger vi 24 eldre deltakere i Drammen, Ullensaker, Bærum og Skedsmo. Disse hadde liten eller ingen kunnskap om bruk av digital teknologi før start. De har fått hver sin iPad samt ulik grad av opplæring og oppfølging for å bruke nett-tjenester.

Om involvering av frivillige: Innsats fra kommunenes frivillige har vært avgjørende. I Drammen har Frivilligsentralen vært involvert. I Bærum har ungdommer fra ungdomsklubben Marie P. veiledet pilotbrukerne ukentlig. I Ullensaker har elever ved Ullensaker videre-gående skole, involvert i “Livsglede for eldre”, og Frivellighetssentralen veiledet pilotbrukerne ukentlig.

Vårt empiriske materiale antyder en trinnvis modell for hvordan eldre tar i bruk ny, introdusert kommunikasjons-teknologi for en aktiv og deltakende aldring. For hvert trinn øker utforsking, interaksjon og deltakelse. Mestrings-følelsen bygges opp steg for steg, og oppfølging er avgjørende for hvert nye trappetrinn.

Tjenestedesign i ACTIVE-kommunene

Etter ACTIVEs tjenestedesignworkshop 6. november 2013 utarbeidet live|work mer utførlige designskisser av to utvalgte konsepter. Pilotforslaget “Dagens oppgave (små seire i hverdagen)” skisserer en tjeneste der hjemmeboende eldre setter seg små mål i hverdagen og får tilsendt tilpassede oppgaver. Pilotforslaget “Tjenestesentralen” skisserer en mer kompleks offentlig tjeneste som hjelper kommunens innbyggere til å finne frem i det kommunale og private tjenestetilbudet i kommunen.

Hva gjør vi nå? Vi kan se på workshopen som en interessant og forhåpentligvis lærerik erfaring, der vi i større grad vektlegger erfaringsutvekslingen under workshopen snarere enn resultatet av workshopen. Men vi bør også vurdere å la ulike interessenter, ansatte i omsorgstjenesten, pårørende, og ikke minst eldre hjemmeboende selv vurdere hvorvidt tjenestene som skisseres kunne være interessante og hvorvidt det er grunnlag for å gå videre med disse konseptene.

Facebook er 10 år

I forbindelse med Facebooks 10-års jubileum, tok jeg en prat med Hilde Zahl i P1/Kveldsåpent. Hilde lurte blant annet på hva Facebook innebærer for de som ikke bruker Facebook. Og det vet vi jo en del om etter å ha intervjuet mange eldre ikke-brukere i ACTIVE.

Intervjuet kan du høre her

Tjenestedesignworkshop 6. november 2013

En av målsetningene med Active er å bidra til offentlig tjenesteutvikling, som kan bidra til aktiv aldring i deltakerkommunene. I den sammenheng ledet live|work en tjenestedesignworkshop 6. november der deltakere fra Bærum, Drammen, Ullensaker, Grete Roede, UiO og SINTEF deltok.

Målsetningen med workshopen var å utvikle og vurdere ideer til tjenesteutivkling som tar i bruk kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne og mellom innbyggere.

  • Hva slags støttetjenester knyttet til sosial kontakt og/eller ernæring kan vi se for oss i kommunene?
  • Tenke hvordan pårørende, frivillige, forebyggende team og eksterne aktører kan involveres?
  • Bruk av eksisterende kommunikasjonstjenester, men også konsepter for utvikling av nye samarbeidsverktøy/apper.

SINTEF, UiO og live|work utarbeidet fire personas basert på empirien vi har samlet inn i fokusgrupper og kvalitative intervjuer med pilotbrukere. Disse personasene fungerte som brukerinnsikter i workshopen.

I workshopen utarbeidet vi en rekke idekonsepter, og planen videre er å videreutvikle utvalgte ideer til prototyper for tjenester. Disse skal vi evaluere sammen med pilotbrukerne i prosjektet.

Open seminar - ACTIVE; Active ageing enabled by services and communication technologies

Tirsdag 29. mai 2012 kl. 10.00 til 14.30, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Gratis/free seminar (Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups Hus, Blindern):

ACTIVE addresses how our health care system can face the challenge of delivering health care services to a growing ageing population. New partnerships and ways of collaboration between local health care, voluntary and private sector, the elderly and their relatives will be explored. The primary objective is to support active ageing through new services deployed by communication technologies to facilitate social participation and healthy eating.

PROGRAM
10.00 Welcome, by Anne Moen, University of Oslo
Short introduction of project partners to the projects ACTIVE and Trygghetspakken, and their opportunities synergies

10.15 Technologies and services for the aging population living
independently in their home
. Inspiration from the RWJ Project Health
Design, USA by Patricia F. Brennan University of Wisconsin-Madison

10:50 Generation Gaps in Social Media, by Petter Bae Brandtzæg, SINTEF

11.10 Service design, by Marianne Rolfsen, live|work

11.30 LUNCH and networking

12.15 Trygghetspakken – Kristin Standal, Bærum Kommune,

12.30 ACTIVE – social contact, Tone Øderud, SINTEF

12.45 ACTIVE – diet and healthy eating, Anne Moen, University of Oslo

13.00 Workshop – Discussions
Challenges this project should meet, interact with the volunteers and the voluntary sector, organize case studies to stimulate participation and demonstrate opportunities for prevention and early intervention

14:20 Summing up

ACTIVE AGEING

Følges av 10 medlemmer.

Primary objective is to support active ageing thorugh new services deployed by communication technologies, specifically to address the challenges of diet and healthy eating and social contact and participation.

The icons used in the banner are designed by Adam Whitcroft

Mer om sonen

Origo ACTIVE AGEING er en sone på Origo. Les mer

Nye bilder